Pethau i Wneud

Cartref > Pethau i Wneud

Lleolir Y Fron ar uchder o 950 troedfedd ar lethrau Mynydd Mawr, a elwir weithiau yn ‘Mynydd yr Eliffant’, tua 6 milltir i’r de o Gaernarfon a 2 ½ milltir i’r dwyrain o’r A487 rhwng Caernarfon a Phorthmadog/Pwllheli. Saif y pentref ar ddiwedd y ffordd mewn lleoliad gwledig darluniadol.

Mae yng nghanol Comin 2,500 erw Uwch Gwyrfai, tirwedd ucheldirol garw o glaswellt, grug ac eithin yn cael eu pori gan ddefaid sy’n crwydro’n rhydd ac ambell wartheg. Mae gan yr ardal treftadaeth ddiwydiannol o gyfnod y chwareli llechi a barhaodd o 1820-1970, gan gynnwys llifogydd, chwareli, tomenni llechi, tramffyrdd ac adfeilion bythynnod ac adeiladau diwydiannol. Mae’r cyfuniad hwn o tir agored uchel a threftadaeth yn ei gwneud yn ardal hyfryd ar gyfer cerdded, beicio neu rhedeg gyda rhywbeth o ddiddordeb, neu olygfa wych o’r iseldiroedd a’r môr neu’r mynyddoedd rownd pob cornel. Croesewir cŵn ar yr amod eu bod yn cael eu cadw dan reolaeth lawn ac nad ydynt yn aflonyddu ar dda byw mewn unrhyw ffordd. Mae dau lwybr cerdded pellter canolig yn mynd trwy’r pentref:

Gwefan Ffordd Pererin Gogledd Cymru
Gwefan Llwybr Llechi Eryri

Mae mynyddoedd Eryri yn cychwyn gyda Mynydd Mawr 698 m (2,290 tr), ar ochr ddwyreiniol y pentref. Mae traeth Baner Las Dinas Dinlle 6 milltir i lawr yr allt. Mae Eryri yn Ardal Awyr Dywyll ddynodedig.

Mae tref farchnad Caernarfon 6 milltir i ffwrdd, gyda’i Chastell Treftadaeth y Byd, ac detholiad rhaorol o siopau, tafarndai a bwytai. Mae Porthmadog 16 milltir i’r de a Phwllheli yn 19 milltir i’r de-orllewin. Mae gan y ddwy dref hyn amrywiaeth eang o bethau i’w gweld a’u gwneud. Dinas Prifysgol Bangor, 14 milltir i’r gogledd-ddwyrain, yw’r ganolfan siopa ranbarthol.