Canolfan Y Fron

Gweithgareddau


Pethau i'w gwneud


Mae Y Fron ar uchder o 950 troedfedd ar lethrau Mynydd Mawr, a elwir weithiau yn Fynydd Eliffant, rhyw 6 milltir i’r de o Gaernarfon a 2 ½ filltir i’r dwyrain o briffordd yr A487  rhwng Caernarfon a Phorthmadog/Pwllheli. Mae’r pentref ar ben y lôn  yn erbyn cefndir gwledig rhyfeddol.

Mae yng nghanol 2,500 erw o Gomin Uwch Gwyrfai, ucheldir o laswellt, grug ac eithin lle mae defaid yn pori a lle gwelir gwartheg hefyd.  Mae i’r ardal dreftadaeth ddiwydiannol o gyfnod y chwareli llechi a barodd o 1820-1970, sy’n cynnwys hen chwareli, tomennydd llechi, tramffyrdd, ac adfeilion bythynnod ac adeiladau diwydiannol. Mae’r cyfuniad hwn o ucheldir agored a threftadaeth yn peri ei bod yn ardal wych ar gyfer cerdded, beicio neu redeg ar y bryniau: mae rhywbeth o ddiddordeb i bawb, a gellir gweld golygfeydd hyfryd o’r iseldir, y môr a’r mynyddoedd lle bynnag y trowch. Mae croeso i gŵn, os cedwir hwy dan reolaeth lawn ac na fyddant yn aflonyddu ar dda byw o gwbl. Mae dau lwybr cerdded o hyd canolig yn mynd trwy’r pentref :

Llwybr Pererinion Gogledd Cymruhttp://pilgrims-way-north-wales.org/
Llwybrau Llechi Eryrihttps://www.snowdoniaslatetrail.org/

Mae gan Ganolfan Y Fron ystafelloedd newid i ddynion a merched gyda loceri sy’n cloi, toiledau a chawodydd y gall pawb eu defnyddio am dâl bychan.

Mae mynyddoedd Eryri yn cychwyn gyda’r Mynydd Mawr 698 m (2,290 ft), ar ochr ddwyreiniol y pentref. Mae traeth Dinas Dinlle 6 milltir yn unig i lawr yr allt.

Tref farchnad Caernarfon sydd agosaf, 6 milltir i ffwrdd, gyda’i gastell sy’n Safle Treftadaeth y Byd a’i ddetholiad gwych o siopau, tafarndai a bwytai. Mae Porthmadog 16 milltir i’r de, a Phwllheli 19 milltir i’r de-orllewin. Mae amrywiaeth helaeth o bethau i’w gweld a’u gwneud yn y ddwy dref. Y mae dinas brifysgol Bangor, 14 milltir i’r gogledd-ddwyrain, a dyma ganolfan siopa’r ardal.