Canolfan Y Fron

Croeso i’r pentref wrth droed ‘Mynydd Eliffant’


Mae pentref bychan Y Fron yng nghanol tir comin ar ucheldir Eryri, 6 milltir yn unig i’r de o Gaernarfon, yn harddwch gogledd Cymru. Yma mae’r gog yn canu bob mis Mai, yr eos yn telori drwy’r haf, a defaid a gwartheg yn crwydro. Pentref a sefydlwyd yn wreiddiol gan chwarelwyr yw Y Fron, ac y mae bellach yn baradwys i’r rhai sydd yn ymddiddori mewn gweithgareddau awyr agored ac yn fan delfrydol ar gyfer gwyliau yn Eryri, gan ei fod yn agos at y mynyddoedd, y môr a threfi Caernarfon, Bangor, Porthmadog a Phwllheli.

Am Ganolfan Y Fron


Ganolfan yn y Gymuned – Ionawr 2021

__________________

PLEIDLAIS AELODAU I FABWYSIADU MEMORANDWM AC ERTHYGLAU CYMDEITHASIAD DIWYGIEDIG

Mae cyfyngiadau Covid-19 wedi ein rhwystro i gynnal CCB eleni.  Er bod deddfwriaeth dros dro yn caniatáu pleidleisio electroneg mewn cyfarfodydd cwmnïau, nid yw hyn yn agor y drws i unrhyw gyfranogiad pellach gan Aelodau ac mae’r Bwrdd o’r farn nad hyn yw’r ffordd ddemocrataidd i symud ymlaen.  I alluogi’r Ganolfan i gael ei rhedeg yn ddemocrataidd yn ystod Covid-19 ac yn y dyfodol, mae Memorandwm ac Erthyglau Cymdeithasiad diwygiedig wedi cael eu paratoi a’u chylchredeg i’r Aelodau.  Mae rhai Aelodau wedi gwrthwynebu’r Memorandwm ac Erthyglau Cymdeithasiad diwygiedig ar y sail y buaswn yn hoffi gweld newidiadau iddynt.  Mae’r Bwrdd yn hollol cefnogi hawliad Aelodau i gynnig newidiadau ond ar hyn o bryd, nid oes modd democrataidd i wneud y fath newidiadau.  Os yw’r Memorandwm ac Erthyglau Cymdeithasiad diwygiedig yn cael eu cymeradwyo mi fyddwn yn gallu cynnal CCB electroneg lle fydd y Bwrdd yn annog Aelodau i gynnig unrhyw newidiadau maent eisiau cynnig i’r Aelodaeth.  Wedyn gall y newidiadau cael eu cynnig i’r Aelodau ar ffurf pleidlais bost ac felly yn sicrhau nad yw’r rhai sydd heb y dechnoleg i ymuno a’r CCB ddim yn cael eu difreinio.  Dylai pob Aelod o Ganolfan Y Fron wedi derbyn papur pleidlais er mwyn pleidleisio ar y Memorandwm ac Erthyglau Cymdeithasiad diwygiedig ac mae’r Bwrdd yn awgrymu bod Aelodau yn pleidleisio ‘o blaid’ y  mudiannau er mwyn i Ganolfan Y Fron unwaith eto ymgynghori’n briodol gyda’i Aelodau.  Nid yw’r Memorandwm ac Erthyglau Cymdeithasiad presennol yn hollol glir parthed yr amser rhybudd ar gyfer pleidlais bost ond er mwyn cydymffurfio gyda’r cyfnod rhybudd o 21 diwrnod sydd yn ofynnol parthed penderfyniadau arbennig, rydym wedi estyn y terfyn amser i ddychwelyd papurau pleidlais hyd at 22ain o Fawrth 2021.

____________________

AWR CANOLFAN Y FRON

Siop Fron ar agor 8:30 – 17:30 yn ddyddiol (Dydd Sul 10:00 – 17:00). 

CAFFI

Yr ydym ‘nawr yn cynnig prydau bwyd parod o Cegin Fron.  Gallwch archebu trwy ffonio 01286 882048.  I leihau cyswllt yn y Caffi gofynnwn i chi dalu efo cerdyn wrth osod eich archeb.  Cliciwch yma i weld y fwydlen.

Diolch yn fawr i bawb am eich cefnogaeth.  Rydym wedi bod yn brysur ers ein lansiad.  Rydym yn cymryd balchder yn darparu bwyd sydd yn cael ei goginio’n ffres i archeb ac fe fydd yn barod mewn 5 – 10 munud wedi i chi ei archebu.  Nid ydym yn hoffi gweld bwyd yn sefyll o dan y lampau felly pan rydych yn archebu, gadewch i ni wybod os ydych am fod mwy na 10 munud cyn dod i’w nôl.

Yn ystod oriau agor y Siop gallwch brynu brechdanau, bwydydd oer eraill a diodydd yn y Siop.  Mae pedwar bwrdd tu allan lle gallwch fwynhau eich bwyd.

LLETY

Ail-agorwyd y Llety ym mis Gorffennaf dan fesuriadau Covid-19 sydd wedi eu achredu i safonau ‘Good to Go’ a luniwyd gan Ddiwydiant Twristiaeth Prydain. Nodwch fod llety yng Nghymru yn amodol ar newidiadau gofynion COVID-19 Llywodraeth Cymru gan gynnwys cyfyngiadau ar ddarffeilio o Loegr.

Oherwydd cyngor gan Llywodraeth Cymru a’r cyfyngiad o chew person yn ymgynnull tu mewn, gydag edifeirwch, mae’n rhaid i ni gau’r gegin gyfrannol yn y Llety.  Rydym wedi cyflawni cyfleusterau ar gyfer te a choffi yn yr ystafelloedd.  Mae bwyd ar gael yn y Siop ac yn fuan fe fyddwn yn cynnig bagiau brecwast i’w prynu gan ein gwesteion.

‘Rydym yn derbyn archebion ar gyfer Tachwedd 9fed. ymlaen a cewch logi stafell trwy ffonio 01286880882 neu fynd ar Booking.com, Expedia neu Airbnb a chwilota am y Llety yn ‘Upper Llandwrog’.

Digwyddiadau


Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

No upcoming events


Gweld pob digwyddiad
 •  

  Llety Y Fron


  Mae ein llety newydd unigryw i ymwelwyr yn addas i grwpiau o hyd at 18, neu i unigolion a theuluoedd. Mae pedair ystafell en suite chwaethus a chyfforddus yn y llety, gyda man cymunedol sy’n cael ei rannu sydd yn cynnwys cegin, ystafelloedd newid, storfa ddiogel i offer awyr agored a phwyntiau gwefru ceir trydan. Wi-Fi am ddim ym mhob man. I holi neu i archebu am y raddfa rataf, cysylltwch â 01286 880882 neu [email protected]


  Mwy o wybodaeth

 •  

  Caffi’r Eliffant


  Enwyd ein Caffi ar ôl y Mynydd Mawr, ein mynydd ‘eliffant’, ac y mae’n arbenigo mewn gwneud brecwast, prydau plaen, cacennau, te a choffi. Mae prydau nos yn cael eu gweini trwy drefniant. Mae’r Caffi yn lle gwych i gerddwyr aros ar eu ffordd ar Lwybr Pererinion Gogledd Cymru neu Lwybr Llechi Eryri, neu seiclwyr yn dringo i fyny at y pentref. Mae croeso i gŵn ar dennyn os ydynt yn byhafio! Mae’r golygfeydd o’r Caffi o Grib Nantlle ar draws y dyffryn yn newid yn gyson, ac yn werth eu gweld ar unrhyw adeg o’r flwyddyn.


 •  

  Siop Fron - ein siop bentref leol


  Mae ein siop gymunedol, yr agosaf am 3 milltir, yn darparu ar gyfer trigolion ac ymwelwyr fel ei gilydd, gyda detholiad o nwyddau sylfaenol, wyau a chynnyrch llaeth, ffrwythau a llysiau, melysion, diodydd, papurau newydd a thanwydd solet. Rydym hefyd yn gwerthu cynnyrch a chrefftau lleol, gan gynnwys cardiau a chofroddion o’r ardal. Gwirfoddolwyr lleol yn bennaf yw’r staff cyfeillgar, ac fe fyddant yn estyn croeso arbennig i chi ac yn gwneud eu gorau i roi i chi’r hyn a ddymunwch.


Fy Mynydd i


'Mynydd Mawr' pan mae'r gaea'n hir,
A 'Mynydd Grug' â'r haf drwy'r tir.
Ond i'r dyn diarth, efo'i blant,
Nid yw ond rhyw hen eliffant.

Mei Mac

Y Fron


Mae pentref yng nghesail Eryri,
Ymhell o ddwndwr y byd,
Cadernid a thlysni o gwmpas,
A thlysni a erys o hyd.

E Williams
Cyn Ddisgybl Ysgol BronyfoelT: 01286 880882    E: [email protected]

Canolfan Y Fron, Y Fron, Gwynedd, United Kingdom, LL54 7BB

Hawlfraint © 2021 Canolfan Y Fron - Gwefan gan Brandified