Canolfan Y Fron

Croeso i’r pentref wrth droed ‘Mynydd Eliffant’


Mae pentref bychan Y Fron yng nghanol tir comin ar ucheldir Eryri, 6 milltir yn unig i’r de o Gaernarfon, yn harddwch gogledd Cymru. Yma mae’r gog yn canu bob mis Mai, yr eos yn telori drwy’r haf, a defaid a gwartheg yn crwydro. Pentref a sefydlwyd yn wreiddiol gan chwarelwyr yw Y Fron, ac y mae bellach yn baradwys i’r rhai sydd yn ymddiddori mewn gweithgareddau awyr agored ac yn fan delfrydol ar gyfer gwyliau yn Eryri, gan ei fod yn agos at y mynyddoedd, y môr a threfi Caernarfon, Bangor, Porthmadog a Phwllheli.

Am Ganolfan Y Fron


Ganolfan yn y Gymuned – Gorffennaf 2021

__________________

CEGIN FRON

Os nad ydych eto wedi blasu’r bwyd blasus a goginiwyd gan ein cogydd newydd Jude, mae hi’n edrych ymlaen at eich gweld yn Cegin Fron. Cynlluniwch amser gydach ffrindiau I ddod I ymweld a ni I arogli bwyd gwych a golygfa ogoneddus o Grib Nantlle.

Dewch draw i weld bwydlen Newydd sydd yn cynnwys bwydydd Newydd a ffurfiwn fel Pizzas. 

Bwyta Tu fewn  Bwyta tu allan Bwyd Parod

I bwcio bwrdd neu archebu tecawe ffoniwch 01286 882048 os gwelwch yn dda

AWR CANOLFAN Y FRON

Siop Fron ar agor 8:30 – 17:30 yn ddyddiol (Dydd Sul 10:00 – 17:00). 

LLETY

Mae’r Llety yn awr wedi ail agor yn ei gyfanrwydd gan gynnwys y gegin gyfrannol.  Rydym yn dal i gymryd rhagofalon yn erbyn Covid-19 trwy sicrhau nad yw llestri a chyllyll a ffyrc yn cael eu rhannu ac yn gofyn i westai arsylwi pellter cymdeithasol yn y gegin ac i wisgo masgiau pan ddim yn eistedd.

Mae’r Llety yn llenwi’n gyflym.  Gallwch wneud bwciadau ar y wefan yma, trwy ffonio 01286 880882 neu trwy Booking.com, Expedia neu Airbnb wrth edrych am ‘accommodation in Upper Llandwrog’.

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Canolfan y Fron 2021

Cynhaliwyd CCB Canolfan y Fron ddydd Sul, 18 Gorffennaf 2021. Fe’i mynychwyd gan 22 allan o 130 o Aelodau.

Cynhaliwyd etholiad ar gyfer Aelodau Bwrdd y Cyfarwyddwyr, yn unol â’r Erthyglau, fe wnaeth y Cyfarwyddwyr Steven Whitten ac Eiriona Williams a gyfetholwyd sefyll i lawr yn y cyfarfod ac fe safodd y Cyfarwyddwr Susan Amanda Hindle i lawr o dan y rheol sy’n ei gwneud yn ofynnol i o leiaf draean o’r Cyfarwyddwyr ymddeol. Safodd Eiriona Williams a Susan Amanda Hindle ill dau i’w hethol ar y Bwrdd. Nid oedd yn ofynnol i’r Cyfarwyddwyr Michael John Elsden a Sandra Clare Barthorpe sefyll etholiad.

Arweiniodd y pleidleisio at newidiadau sylweddol i’r Bwrdd fel a ganlyn:

Ni etholwyd Susan Amanda Hindle

Ni etholwyd Alison Joy Palmer

Etholwyd Branwen Alaw Humphreys

Etholwyd Edward Willcox

Ni etholwyd Eiriona Williams

Etholwyd Mason Jones

Etholwyd Nia Williams

Etholwyd Robert Philip Stilton

Etholwyd Willian James Embrey

Roedd gan y cadeirydd 12 ffurflen ddirprwy tra bod gan yr Aelodau 40 ffurflen ddirprwy. Roedd gan un Aelod unigol 27 o ffurflenni dirprwy yn caniatáu iddynt bleidleisio “fel y mae fy nirprwy yn penderfynu”. Nid yw cynaeafu pleidleisiau fel hyn yn groes i’r Erthyglau Cymdeithasu er bod yr Aelod a oedd yn dal y dirprwyon hyn wedi gallu trechu pleidleisiau’r Aelodau yn y Cyfarfod. Os gwnaethoch chi lofnodi ffurflen ddirprwy ac nad yw canlyniad y cyfarfod fel yr oeddech yn disgwyl, dylech godi’r mater gyda’r person a enwebwyd gennych fel eich dirprwy.

Pleidleisiodd yr aelodau i Gadeirydd y Bwrdd gael ei benderfynu gan yr Aelodau sy’n mynychu’r cyfarfod. Etholwyd Robert Philip Stilton i’r swydd hon.

Mae’r ddau ohonom yn edrych ymlaen at weithio gyda’r Cyfarwyddwyr a etholwyd ac yn dymuno eu llongyfarch ar eu llwyddiant. Rydym hefyd yn edrych ymlaen at eu gweld yn cyfrannu fel aelodau o dîm gweithgar dros ben sy’n sicrhau bod y Ganolfan yn rhedeg yn esmwyth.

Hoffem hefyd ddiolch i Mandy, Eiriona, John a Steve ynghyd ag Alison am eu gwaith caled ymroddedig trwy gydol y flwyddyn ddiwethaf. Fe wnaethant i gyd helpu i achub y Ganolfan rhag cau; ac maent wedi gosod llwybr clir tuag at lwyddiant. Efallai nad yw’r gymuned ehangach yn ymwybodol o’r swm enfawr o waith gwirfoddol yr oedd yn rhaid iddynt ei wneud i gadw’r llong i fynd gan gynnwys mynychu cyfarfodydd Zoom wythnosol hir, mynd ati i reoli gwahanol rannau’r busnes a gwneud gwaith gwirfoddol yn enwedig yn y Siop. Bydd y ddau ohonom yn bersonol yn colli’r cyfarfodydd Zoom nos Sul. Diolch i chi i gyd am eich ymrwymiad a’ch agweddau diymhongar fel y gallai pob un ohonom weithio gyda’n gilydd yn ystod Pandemig heriol iawn.

Digwyddiadau


Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

No upcoming events

Load more

Gweld pob digwyddiad
 •  

  Llety Y Fron


  Mae ein llety newydd unigryw i ymwelwyr yn addas i grwpiau o hyd at 18, neu i unigolion a theuluoedd. Mae pedair ystafell en suite chwaethus a chyfforddus yn y llety, gyda man cymunedol sy’n cael ei rannu sydd yn cynnwys cegin, ystafelloedd newid, storfa ddiogel i offer awyr agored a phwyntiau gwefru ceir trydan. Wi-Fi am ddim ym mhob man. I holi neu i archebu am y raddfa rataf, cysylltwch â 01286 880882 neu llety@canolfanyfron.org


  Mwy o wybodaeth

 •  

  Caffi’r Eliffant


  Mae’r Caffi yn lle gwych i gerddwyr aros ar eu ffordd ar Lwybr Pererinion Gogledd Cymru neu Lwybr Llechi Eryri, neu seiclwyr yn dringo i fyny at y pentref. Mae croeso i gŵn ar dennyn os ydynt yn byhafio! Mae’r golygfeydd o’r Caffi o Grib Nantlle ar draws y dyffryn yn newid yn gyson, ac yn werth eu gweld ar unrhyw adeg o’r flwyddyn.


 •  

  Siop Fron - ein siop bentref leol


  Mae ein siop gymunedol, yr agosaf am 3 milltir, yn darparu ar gyfer trigolion ac ymwelwyr fel ei gilydd, gyda detholiad o nwyddau sylfaenol, wyau a chynnyrch llaeth, ffrwythau a llysiau, melysion, diodydd, papurau newydd a thanwydd solet. Rydym hefyd yn gwerthu cynnyrch a chrefftau lleol, gan gynnwys cardiau a chofroddion o’r ardal. Gwirfoddolwyr lleol yn bennaf yw’r staff cyfeillgar, ac fe fyddant yn estyn croeso arbennig i chi ac yn gwneud eu gorau i roi i chi’r hyn a ddymunwch.


Fy Mynydd i


'Mynydd Mawr' pan mae'r gaea'n hir,
A 'Mynydd Grug' â'r haf drwy'r tir.
Ond i'r dyn diarth, efo'i blant,
Nid yw ond rhyw hen eliffant.

Mei Mac

Y Fron


Mae pentref yng nghesail Eryri,
Ymhell o ddwndwr y byd,
Cadernid a thlysni o gwmpas,
A thlysni a erys o hyd.

E Williams
Cyn Ddisgybl Ysgol BronyfoelT: 01286 880882    E: enquiries@canolfanyfron.org

Canolfan Y Fron, Y Fron, Gwynedd, United Kingdom, LL54 7BB

Hawlfraint © 2021 Canolfan Y Fron - Gwefan gan Brandified